Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst
tussen d.m.h en koper waarop d.m.h deze voorwaarden van toepassing heeft verklaart,
voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Offertes en aanbiedingen

1.
d.m.h kan niet aan zijn aanbieding, offerte en/of overeenkomst worden gehouden
indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen,dan wel
een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.
De in een aanbieding, offerte en/of overeenkomst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere
heffingen van overheidswege, exclusief eventuele in het kader van de
overeenkomst te maken additionele kosten, voor zover besproken met de koper.

Uitvoering en wijziging overeenkomst

1.
De uitvoeringstermijn vangt aan, niet eerder dan dat de koper
de aanbetaling heeft voldaan aan d.m.h

2.
Zonder daarmede in gebreke te komen, kan d.m.h een verzoek tot wijziging
van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of esthetisch
opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te
verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

3.
Indien d.m.h bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt,
dan is d.m.h onder navolgende omstandigheid niettemin gerechtigd tot
verhoging van de prijs als de prijsstijging het gevolg is van
een wijziging van de overeenkomst,

Ontbinding van overeenkomst.

1.
d.m.h is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien: na het sluiten van de overeenkomst d.m.h
ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper
de verplichtingen niet zal nakomen.

2.
Indien door de vertraging aan de zijde van de koper niet langer van d.m.h kan
worden gevergd dat de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities
kan worden nagekomen, is d.m.h gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

3.
Indien de koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de
daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de voor de uitvoering
van de overeenkomst gemaakte arbeidstijd, integraal aan de koper in
rekening worden gebracht.

Overmacht.

1.
d.m.h is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper
indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die
niet is te wijten aan schuld.

2.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken,
voorzien of niet voorzien, waarop d.m.h geen invloed kan uitoefenen, doch
waardoor d.m.h niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
d.m.h heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid
die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt
nadat d.m.h zijn verbintenis had moeten nakomen.

3.
d.m.h kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen
uit de overeenkomst opschorten.
Indien deze periode langer duurt dan 6 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd
de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding
van schade aan de andere partij.

Betaling.

1.
Betaling van het nog openstaande bedrag dient te geschieden bij afhaal, dan wel
voor de uiteindelijke verzending, waarbij het nog openstaande bedrag aantoonbaar
moet zijn bijgeschreven op het rekeningnummer van F. Dingemans van
dingemans mechanische horloges.

2.
d.m.h kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren,
indien de koper een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.

3.
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Eigendomsvoorbehoud.

1.
Alle door d.m.h in het kader van de overeenkomst gemaakte zaken blijven eigendom
van d.m.h totdat de koper alle verplichtingen uit de met d.m.h gesloten
overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

Garantie.

1.
De Garantie geldt voor een periode van een jaar na levering, tenzij uit de aard
van de garantie claim, redelijkerwijs een afwijkende periode toepasbaar is.

2.
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of door derden wanneer, zonder
schriftelijke toestemming van d.m.h, de klant of derden het horloge openen, aan het horloge wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werde bevestigd
die daaraan niet bevestigd dienen te worden.
3.

De klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door
of het gevolg is van onjuiste bediening.

Aansprakelijkheid.

1.
d.m.h is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, veroorzaakt door gebruik ,
anders dan vermeld in de gebruikers handleiding.

2.
d.m.h is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

3.
De aansprakelijkheid van d.m.h is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der
uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Toepasselijk recht en geschillen.

1.
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij d.m.h partij is, is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing, ook indien de bij de rechtsbetrekking betrokken
klant de woonplaats in het buitenland heeft

2.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het
uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Uitleg.

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden
is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.